കട്ടിയപ്പം || Easy Instant Breakfast || Only 2 Ingredients || Recipe: 173

കട്ടിയപ്പം || Easy Instant Breakfast || Only 2 Ingredients || Recipe: 173
Ingredients:
—————-
White Rice -1,1/2 cup

Poha -4 tbsp

Water – 1-1,1/4 cup

Coconut oil – 1 tbsp

Salt to taste
____________________________________________
Email
fadwaskitchen@gmail.com

http://affiliate.flipkart.com/install-app?affid=fadwaskit

http://amzn.to/2Dqyt7o

http://fkrt.it/0pwhR2NNNN

http://amzn.to/2maisXL

http://amzn.to/2DoobRh
http://amzn.to/2mXz2LY

https://affiliate-program.amazon.in/home
___________________________________________

http://amzn.to/2GeOcn4

http://amzn.to/2o9gLe7

http://amzn.to/2HfKsTK

http://amzn.to/2EK02IC

http://amzn.to/2o7siuJ
__
#FadwasKitchen

കട്ടിയപ്പം || Easy Instant Breakfast || Only 2 Ingredients || Recipe: 173

13 thoughts on “കട്ടിയപ്പം || Easy Instant Breakfast || Only 2 Ingredients || Recipe: 173”

  1. Irumbu chattiyil velichenna aakkiyal chattiyil ottippidikkille?njangalude chattiyil velichenna pattunnilla

  2. 👌spr pnee ithaa njn innu ozhichu curry try cheydu kiduuu aayitundayrunu. Sibinathante help kond nte vtl njn nalloru cook aayi maarii thank you ithaaa love you😘😘😘

Comments are closed.