കേരള സ്പെഷ്യൽ ഇറച്ചി പുട്ട് || Kerala Special Erachi puttu || Rice Cake with Beef || Recipe #57

കേരള സ്പെഷ്യൽ  ഇറച്ചി പുട്ട് || Kerala Special Erachi puttu || Rice Cake with Beef || Recipe #57
വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഇറച്ചി പുട്ട് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Very easy and tasty Erachi Puttu (Rice cake with Beef) Recipe.

Please Subscribe Sheby’s Kitchen YouTube Channel!! Link Below👇 https://www.youtube.com/c/ShebysKitchen

Please Like/Follow Sheby’s Kitchen Facebook Page!! Link Below👇 https://www.facebook.com/shebyskitchen/

Please Switch On Subtitles button for English Subtitles.

Music: https://www.bensound.com

കേരള സ്പെഷ്യൽ ഇറച്ചി പുട്ട് || Kerala Special Erachi puttu || Rice Cake with Beef || Recipe #57