കേരള സ്പെഷ്യൽ ഇറച്ചി പുട്ട് || Kerala Special Erachi puttu || Rice Cake with Beef || Recipe #57

വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഇറച്ചി പുട്ട് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Very easy and tasty Erachi Puttu (Rice cake with Beef) Recipe. Please Subscribe Sheby’s Kitchen YouTube Channel!! Link Below👇 https://www.youtube.com/c/ShebysKitchen Please Like/Follow Sheby’s Kitchen Facebook Page!! Link Below👇…

Beef Stew & Wheat Puttu // പോത്തിറച്ചി സ്റ്റ്യൂ – ഗോതമ്പ് പുട്ട് // COOK with SOPHY // Recipe # 244

This video shows how to make a tasty Breakfast menu including Soft Wheat Puttu and Beef stew Ingredients for Breakfast Menu #5 Wheat puttu & Beef Stew Beef. 1/2 kg. Potato. 1 Green peas. 1/4 cup. Carrot. 1 Cloves. 5-6.…

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ പുട്ട് കടലയും തയാറാക്കാം !!! Bachelor’s Recipe / Kerala breakfast Recipe

Ingredients For puttu Rice flour salt water grated coconut For channa curry Black channa-2 cup onion-1 sliced green chilly -2 Garlic-2 ginger tomato-1 sliced dry red chilly -2 Oil-2tsp mustard seeds-1/4 tsp curry leaves chilly powder-2tsp coriander powder-2.5 tsp garam…

MEAT PUTTU // ഇറച്ചി പുട്ട് // Breakfast and Evening Special // COOK with SOPHY // Recipe #226

This Video shows how to make a Tasty Breakfast Dish. MEAT PUTTU. Ingredients for Meat Puttu Meat. 1/4 kg. Onions. 1 Shallots. 7. Green Chilli. 2 Garlic. 1 tsp. Ginger. 1 tbsp Corriander powder. 1 1/4 tsp Red Chilli powder.…