മിനിറ്റുകൾകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് ഉള്ളിദോശയും ഉള്ളിചമ്മന്തിയും തയ്യാറാക്കാം/breakfast recipe / soft dosha

മിനിറ്റുകൾകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് ഉള്ളിദോശയും ഉള്ളിചമ്മന്തിയും തയ്യാറാക്കാം/breakfast recipe / soft dosha